Our People

Lih-Yih Chiou director
Chih-Hung Kuo Deputy director
Tzuen-Hsi Huang Deputy director
Shuenn-Yuh Lee Deputy director
Li-Ying Chang 學程助理